מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

מבנה התנועה

הועידה הארצית:
הוועידה הארצית, היא המוסד העליון של התנועה, מתכנסת אחת לשלוש-ארבע שנים, שומעת דין וחשבון על פעולות התנועה ומוסדותיה, מתווה את דרך הפעולה החינוכית והארגונית של התנועה ובוחרת במוסדות התנועה.
מועד הועידה, מקום כינוסה, סדר-יומה וסדרי הבחירות של צירי הועידה, נקבעים על-ידי מליאת ההנהלה הארצית.
בוועידה משתתפים בזכות ההצבעה: צירים נבחרים מן הסניפים, מגרעיני התנועה, ממפעלי החינוך וההגשמה של התנועה, נציגות של מרכזי הסניפים וחברי ההנהלה הארצית.
הצירים הנבחרים יהוו לפחות שני-שלישים מצירי הועידה בעלי זכות ההצבעה.

המליאה:
מליאת ההנהלה הארצית היא המוסד המנהל את התנועה, היא המעצבת את דרכה הרעיונית והחינוכית. ועדה שתוקם ע”י המזכ”ל ותאושר ע”י המליאה בוחרת את המועמדים למליאת ההנהלה הארצית. הרכב מליאת ההנהלה הארצית יאושר בהצבעה בוועידה הארצית.
למליאת ההנהלה הארצית יצורפו חברי מזכירות התנועה. כן רשאית מליאת ההנהלה הארצית להחליף, חברים מחמת חוסר פעילותם. המזכ”ל יוכל לצרף באישור המליאה עד 10% ממנה כחברים חדשים בין הוועידות.

veida artzit

מזכירות התנועה
מזכ”ל התנועה וסגניו, רכזי המחוזות וראשי המחלקות בהנהלה הארצית יהוו את מזכירות התנועה.
מזכירות התנועה היא המוסד המנהל את התנועה ומרכז את פעילותה השוטפת.
המזכ”ל הוא יושב ראש המזכירות.

מליאת ההדרכה הארצית:
מליאת ההדרכה הארצית תורכב מרכזי ההדרכה המחוזיים ופעילי מחלקת הדרכה ותנוהל על ידי ראש אגף חינוך והדרכה. מליאת ההדרכה תתכנס לעתים מזומנות לדיונים על תכניות העבודה החינוכיות בתנועה ושיטותיה, ותציע את מסקנותיה לפי הצורך למזכירות ההנהלה הארצית.

הנהגה מחוזית:
לכל איזור שהרכב סניפיו יקבע על ידי מזכירות ההנהלה הארצית, תוקם הנהלה מחוזית. המחוז כפוף למדיניות ההנהלה הארצית, ופועל לפי הנחיות מזכירות ההנהלה הארצית.
תפקידי ההנהגה המחוזית:
• לנהל את המחוז על כל המשתמע מכך:
• להוציא אל הפועל את החלטות ההנהלה הארצית ותוכניות פעילות התנועה.
• ליזום ולארגן פעילות מחוזית, בתחומי החינוך, הדרכה, תרבות, חברה ומפעלים וכו’.
• לרכז את עבודת מרכזי הסניפים והמדריכים, להכשירם ולסייע להם בפעילויות הסניפיות.
• להביא לידיעת הסניפים מידע מעודכן על הנעשה בתנועה.machuz